โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ด้วยอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง  และสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
1.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นศิริมงคล  ในวันอังคารที่ 31  ธันวาคม  2562  เวลา 22.00 น. ณ วัดแสงสว่าง  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 1 มกราคม 2563  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่