โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)