โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราตันละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราตันละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)