โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันท์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น.

<img alt="" data-cke-saved-src="/ckfinder/userfiles/images/รายการวิทยุ.jpg" src="/ckfinder/userfiles/images/รายการวิทยุ.jpg" 1448px;="" height:="" 2048px;"="">