โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศสาระสำคัญโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๓๒ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง  ประกาศสาระสำคัญโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๓๒ บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460