โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง

/ckfinder/userfiles/files/ตรวจรับงานก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว ม_3 ต_บ้านกลาง.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460