โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประเภทถนน จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงประเภทถนน จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง.pdf