โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 4 บ้านหนองแท่น หมู่ทืี่ 2 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ผลชนะ ปรับปรุงผิวจราจร ซอย 4 บ้านหนอแงท่น.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460