โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างร้านข้าวมันไก่ บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ 3 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ผลชนะ ถนนซอยข้างร้านข้าวมันไก่ 61.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460