โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ผลชนะ ศาลาป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง 61.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460