โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง

/ckfinder/userfiles/files/ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้นกอก.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460