โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการวิเคราะห์ค่างานเพื่อการกำหนดตำแหน่ง  วันที่5  สิงหาคม  2560