โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ และอบรมศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ปี2560

ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงวัย ในยุคประชากรผู้สูงอายุ  วันที่20-22  กุมภาพันธ์  2560

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460