โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ คสล. จำนวน 3 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศราง วางท่อ 3 แห่ง ปี 60.pdf