โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศเจาะบ่อบาดาล-หมู่ที่-8-งบ-59.pdf