โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

/ckfinder/userfiles/files/ชนะ เมรุ 2.pdf