โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราฎร์บำรุง)

/ckfinder/userfiles/files/160216144613-001.pdf