โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ เทศบาลตำบลบ้านกลาง 11 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดกิจกรรม  ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่11  ธันวาคม  2558
โดยมีประชาชน พนักงานเทศบาล และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม