โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กไม่เกิน 50 คน(สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม เพิ่มเติม

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศ ราคา ศพด.pdf