โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย

/ckfinder/userfiles/files/ประมาณการราคา-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล-1ฯ-และ-ศพด_บ้านท้องฝาย.pdf