โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด ราษฎร์บารุง) สังกัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง จานวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศเทศบาล.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460