โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf