โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ กล้อง สายสัญญาณ FIBER OUT DOOR SINGLE MODE ๖ Core ยาว ๑,๔๕๐ เมตรบ้านทุ่งแป้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ กล้อง สายสัญญาณ FIBER OUT DOOR SINGLE MODE ๖ Core ยาว ๑,๔๕๐ เมตรบ้านทุ่งแป้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf