โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชน ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบจะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โดยในวันที่ 24 เมษายน 2567 นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดกิจกรรม วันเทศบาล ขึ้น โดยได้มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 
  และมีการประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารงาน และประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน