โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๗ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๗ บ่อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf