โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

???? เทศบาลตำบลบ้านกลาง
???? รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(สแกน QR CODE เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ)