โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สูงวัยใจหวาน ประจำปี 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,หัวหน้าส่วนสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการ, พนักงาน ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สูงวัยใจหวาน ประจำปี 2567 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง