โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พิธีประดับเข็มนักสาธารณสุขทองคำ ปี2566


วันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง พันจ่าอากาศเอกพงศกร ปัญญายิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,นายอำพล หน่อตุ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นายนพรัตน์ กันชะธง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในการได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี2566 (ระดับประเทศ)และพิธีประดับเข็มนักสาธารณสุขทองคำ เพื่อให้เกียรติและแสดงความภาคภูมิใจในอาชีพราชการ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงประชาชน ชุมชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ฯ