โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายใต้การบริหารงานของนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ลานเพลินโรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)