โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องแบบบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องแบบบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางที่เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562