โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ 
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้