โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยมีนายมานิตย์ กันธิยะ ประธานสภา นางแก่นจันทร์ ศรีมงคล รองประธานสภาฯ นายขวัญชีย ศิริ เลขานุการ ในการประชุม สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน ร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมเทสบาลตำบลบ้านกลาง