โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ส่งมอบกระเบื้องหลังคา ให้ผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายนิคม แสงตัน รองนายกเทศมนตรี ,นายสว่าง ปัญญาโจ๊ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯนายรุ่งโรจน์ เครือฝั้น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ส่งมอบกระเบื้องหลังคา ให้ผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง