โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายสุกิจ จันทร์เขียว , นายนิคม แสงตัน รองนายกเทศมนตรี ,นายสว่าง ปัญญาโจ๊ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางสายเหนือ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นกอก บ้านป่าสัก บ้านต้นแหนหลวง บ้านทุ่งแป้ง บ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่งเสี้ยว บ้านท้องฝาย และบ้านปวงสนุก