โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม โดยโรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นวิทยากรรับเชิญ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง