โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร้วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (TIA) ประจำปีงบประมาณ 2566