โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการรับฟังความคิดเห็น ก่อนการก่อตั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการรับฟังความคิดเห็น ก่อนการก่อตั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ