โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน ทางเข้าหมู่บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขุนหวาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน ทางเข้าหมู่บ้านพระเจ้าสององค์  หมู่ที่ 8  ตำบลมะขุนหวาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง /ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B22%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf