โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขุนหวาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 190.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านพระเจ้าสององค์  หมู่ที่ 8  ตำบลมะขุนหวาน  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 190.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง /ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B22%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf