โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมการฉีดพ่นละอองน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ได้ปฏิบัตการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ได้พรมน้ำถนนและสนามกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น(ประชุมเพลิง)วัดปวงสนุก หมู่ที่1 ตำบลบ้านกลาง เพื้อสร้างความชุ่มชื้น และลดฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม
ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และข้อสั่งการจังหวัดเชียงใหม่