โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25656
เทศบาลบ้านกลางเกมส์ ประจำปี 2566 โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชน ระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้