โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการ สูงวัยใจหวาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสุกิจ จันทร์เขียว นายนิคม แสงตัน รองนายกฯและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ สูงวัยใจหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมเรื่อง โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ และวัยทำงาน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง