โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศคำสั่งแต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เรื่อง ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖