โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายใต้โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายใต้โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง ช่วงที่ 1  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 354.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf