โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 4 บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 4 บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A24%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94.pdf