โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรม มอบของบริจาคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ,ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมได้ปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว , ผู้นำชุมชน ,งานสังคมสงเคราะห์ และอสม. ร่วมปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ผู้ป่วยติดเตียง) พร้อมทั้งร่วมมอบของบริจาคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ จากผู้ใหญ่ใจดี ไม่ประสงค์ระบุนาม , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ , มูลนิธิ V Power , ลานทรายแสนสุข เพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 1 ราย บ้านทุ่งเสี้ยวพร้อมทั้ง ร่วมพบปะ ให้กำลังใจ ผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินช่วยเหลือ (ส่วนตัว) จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่4 บ้านต้นกอก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่