โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

*ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง*
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
- รายละเอียดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้