โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ตารางการแจกเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมกราคม 2566

#ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดเดือน มกราคม 2566
วันที่ 9 มกราคม 2566 ????สายใต้
วันที่ 10 มกราคม 2566 ????สายเหนือ