โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใจหวานประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
#จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใจหวานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ♥️
????เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
????โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายสุกิจ จันทร์เขียว รองนายกเทศมนตรีฯ นายนิคม แสงตัน รองนายกเทศมนตรีฯ นายสว่าง ปัญญาโจ๊ก เลขานุการฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีสวัสดีปีใหม่ 2566 กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง