โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๖ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี e-bidding

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๖ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธี e-bidding/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%206%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf